Контрол на вредителите
Контрол на вредителите

Абонаментно поддържане на предприятия от хранително-вкусовата промишленост

Нашите специалисти по пест контрол са завършили обучение, за придобиване на квалификация за ръководители и изпълнители на ДДД в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Столичната здравна инспекция (СРЗИ), съвместно с БАПК. В нашата работа прилагаме принципите за интегриран контрол на вредителите (IPM), като използваме химичните, нехимичните методи и средства, когато това е възможно. Извършваме ДДД мероприятията с биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета и в информационния лист за безопасност. Спазваме изискванията за опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и опазване на здравето на хората и животните.

Благодарение на натрупания дългогодишен опит от извършването на ДДД мероприятия особено в обектите за производство и търговия с храни, по начин и технология на най-високо ниво, не създаваме никакъв риск от замърсяване на суровините и готовите продукти и на повърхностите, влизащи в контакт с храните.

Документират се обработките за борба с вредителите в съответствие с изискванията на системите за контрол (GMP – “Добри производствени практики”, НАССР – “Анализ на опасностите и контрол в критичните точки” и Европейския стандарт по пест контрол EN 16636:2014)

Ръководителят на ДДД извършва първоначален оглед на обекта, заявен за пест контрол. Констатира се присъствието или отсъствието на вредители и се определя вида и локализацията им.

Установяват се факторите, които спомагат за достъпа и разпространението на вредните насекоми, гризачи, птици и влечуги. Евентуално се прави оценка за ефективността на извършените третирания в обекта, ако такива са извършвани преди това. Подбират се методите и средствата за контрол на вредителите в т.ч. вида на използваните биоциди и кратността на обработките.

Изготвяме картосхема на поставените в обекта дератизационни кутии, лепливи капани, инсектицидни лампи и други. Фирмата контролира качеството на извършените ДДД услуги и проследява ефективността им. Следи за изправността на оборудването, правилното приготвяне на работните разтвори, безопасността за персонала и обектите и инструктира изпълнителите преди започване на работа.

Пест контрол оператора съставя протокол след обработка по образец, в два еднообразни екземпляра и попълва чек листовете зададени от заявителя. Взима мерки за правилното третиране на отпадъците и опаковките, свързани с дейността, както и труповете на гризачите. Запознава клиента с мерките за безопасност, рисковете от употребата на биоциди, времето, в което е ограничен достъпа на хора и животни в обработените помещения и площи След извършване на периодичните третирания ръководителят събира цялата информация и периодично прави анализ на активността на вредителите и дава препоръки за корективни мерки, които трябва да предприеме клиента за намаляване на популацията.