Димилин 15 СК

dimilin

Съдържание: дифлубензурон, 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он.

Прилага се чрез приготвяне на водни работни разтвори.Димилин 15 СК действа при поглъщане и контакт срещу ларви на комари и мухи. Димилин 15 СК инхибира образуването на хитин в кутикулата на ларвата, което блокира нормалния процес на линеене. Ефектът от третирането на ларвите на комарите и мухите с Димилин 15 СК се наблюдава от 2 до 4 дни след приложението.

Продуктът се прилага в местата, където се размножават комарите и мухите. За контрол на ларви на комари, Димилин15СК се прилага директнов местата, където се размножават комарите, като например: застояли води (канавки, канали, локви и оризища), както и в затворени хидравлични системи, като например: канализация, септични ями и пречиствателни станции, колектори за отпадни води в градските иселските райони.

За контрол на ларви на мухи Димилин 15 СК се прилага в местата на размножаване на мухите, като например: купчини от органични материи, септични ями, депа за отпадъци, остатъци от клане, остатъци от хранително-вкусовата промишленост, заблатени места, в и около торища от крави, коне, овце, кози, свине, птици и зайци. Биоцидът да не се прилага за обработка наповърхностни водни обекти, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

Дозировка: За контрол на ларви на комари:

Води с ниско замърсяване: 1) Пръскане с ръчна пръскачка 17-35 млв 10лвода за 1 дка водна площ, 2) Пръскане с моторна пръскачка 17-35 млв 5л вода за 1 дка водна площ,3) Конвенционално пръскане от самолет с нормални дюзи 17-35 млв 1.5 л вода за 1 дка водна площ.

Разходна норма: 170-350 мл/ха(17-35 мл/дка).

Води с високо замърсяване:дозите на препарата се удвояватв същото количество вода и за същата водна площ.Разходна норма: 350-700 мл/ха(35-70 мл/дка).По-ниските дозитрябва да се прилагатпри дълбочина на водата равна или по-малка от 0.5 м, а по-високите при дълбочина на водата равна или по-голяма от 1 м.

Затворена водна система със силно органично замърсяване: Пръскане с ръчна пръскачка 7 мл в 50 мл вода за 1 м³ канални води.

За контрол на ларви на мухи:Торища/сметища и септични ями: 1) Пръскане с ръчна пръскачка 350-700млв 5 л вода за 100м2, 2) Пръскане с моторна пръскачка 350-700 млв 2 л вода за 100 м2.Разходна норма: 350-700 мл/100 м2.

Използвайте по-ниските дози в затворени системи и при ниска заселеност с ларви на мухи, а по-високите в отворени системи и при висока заселеност с ларви на мухи. Най-голяма ефикасност се постига чрез равномерно разпределение на разтвора върху третираната повърхност.

Интервал между обработките:Повторете третирането с Димилин 15 СК на всеки 3 -4 седмици по време на размножаване на комарите и мухите.

Производител: Arysta, UК

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg