» Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (.pdf)

» Наредба №3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (.pdf)

» Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните (.pdf)

» Наредба №8/25.04.2006 г. а платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица (.pdf)

» Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (.pdf)

» Наредба №17/11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица (.pdf)

» Тарифа за таксите, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност (.pdf)

» Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (.pdf)