Кърлежи, комари, мухи
Кърлежи, комари, мухи

Фирмата ни организира третирания на административни сгради и прилежащите им площи, жилищни и административни сгради и прилежащите им площи, паркове, зелените площи и други места за отдих, елементите от инженерната инфраструктура на населените места – канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения, селскостопански сгради и прилежащите им площи, както и други обекти и прилежащите им площи, в които

Кърлежи, комари, мухи
Кърлежи, комари, мухи

се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните.

ULV-техниката с която разполагаме, гарантира бърз ефект при борбата с комарите и мухите в градска среда, а ползваните биоциди, гарантират щадене на околната среда и здравето на населението. Използваме услугите на редица авио-отряди от селскостопанската авиация при обработка в заблатени и мочурливи райони, където достъпа на хора и наземна техника е невъзможен.