Половият живот на хлебарките

Mного от насекомите използват поло­вите феромони при осъществяваване на своите най-интимни отношения. Герман­ската хлебарка Blattella germanica е за­платила за своята близост с човека с това, че нейният начин на живот е изследван до най-малките детайли, включително и от ентомолозите – сексолози. Те установили, че когато женската хлебарка е съгласна да бъде ухажвана и да копулира, тя „съобща­ва” за това си желание с полов феромон, но никога от голямо разстояние.

Щом като мъжката хлебарка усети конкретната по нежно да я ухажва като я опипва с антените си. Не след много време мъжкият индивид се обръща обратно, с гръб към женския, като едно под прав ъгъл. За наблюдаващия човек на пръв поглед този „жест” на мъжката хлебарка изглежда много недружелюбен. В действи­телност обаче с това поведение се прави „предложение” на партньорката, като се отделя специфична полова примамка. От горната страна на гърба, в края (към дупенцето) се разполага жлеза, която отделя при­влекателен секрет за женската хлебарка.

Любовната игра между двата пола завърш­ва с последващо бързо притегляне на жен­ската хлебарка от мъжката. Когато мъжката хлебарка успее да предизвика любовната страст на женската, тя бързо полазва на гърба му и започва лакомо да си похапва от секрета, отделян от гръбначните жлези на мъжката хлебарка. За мъжката хлебарка това поведение на женската е сигнал, че тя е достатъчно „възбудена” и готова да заеме поза, подходяща за копулиране.

Мъжката хлебарка светка­вично се възползва, леко се изтегля под нея като изважда своя сложен копулационен орган с много ченгелчета, прихваща се с тях като се обръща на 180° и едва тогава осъществява оплождането. Успешната копулация продължава около 1 час.

При хлебарката Periplaneta americana феромонът, който мъжката хлебарка отделя от гръбната жлеза е изолиран и иденти­фициран ( този феромон в превод от английски означава „подмамвам, съблаз­нявам”). Ако от този „съблазняващ” феромон се поставя капчица върху изкуст­вена фигура на хлебарка и се постави в кафез, пълен с женски хлебарки, всички те усърдно започват да я облизват. Уста­новено е, че феромонът, отделян от този вид мъжка хлебарка, привлича женския индивид и от други видове хлебарки.

Установено е също така, че женските хле­барки реа­гират на интимност, предизвикана и от екстратите на мъжки феромон на няколко други видове хлебарки. Интересът на енто-молозите спрямо феромона седуции, отде­лян от мъжкия индивид, е бил разбираем. Възникнала е надеждата, че биха могли да го използват за привличане на женски хле­барки и тяхното унищожаване.

За разлика от женските феромони при пеперудите, които привличат само мъж­ки индивиди, отделян от мъж­ката хлебарка, има това предимство, че привлича женски индивиди и от други видове хлебарки.

Копулативната поза, при която женската хлебарка полазва върху гърба на мъжката, е поведение при повечето видове хлебар­ки. От досегашните проучвания обаче са установени на й-различи и модификации на този полов акт, които свидетелствуват за завидно разнообразие, придобито от ви­довете на този много стар разред насекоми а продължение на 250 млн. години.

Пионер на сексологичните изследвания при хлебарките е американският военен емтомолог Луис Рот. Негов по-млад коле­га от университета в Тексас – Робърт Барт открива видове хлебарки с хомосексуално поведение при мъжките индивиди. От него е установено, че женската хлебарка опре­деля готовността за копулация независимо от настойчивите ухажвания от страна на мъжките индивиди – Подобно полово пове­дение е установено и при вредната житна дървеница (по материали на Христо Контев (ентомолог). Веществото, което възбужда „до полуда” мъжките хлебарки е установено много от­давна. За първи път половият феромон е изолиран от японския ентомолог Ямамото при американската хлебарка. Той успява в продължение на 9 месеца от хиляди женски хлебарки да съ­бере 12,2 мг светло жълта течност с харак­терна сладникава миризма, която всъщ­ност е женският полов феромон.

Хлебарките са известни със своя продъл­жителен живот и висока плодовитост. При женските хлебарки яйцата се формират и узряват при закономерен цикъл. За всяка нова партида яйца, женската хлебарка об­разува с помоща на специални жлези раз­положени в края на коремчето си красиво образувание подобно на дамска чантичка, наричано оотека. В оотеката женската хле­барка складира оплодените яйца.

Развитието на яйцата в оотеката се разли­чава при отделните видове хлебарки. При примитивните видове след зареждането на оотеката с яйца, тя просто се отделя от тялото на хлебарката. „По-грижовните” женски хлебарки при някои видове за пукнатина, за да ги скрият от погледа на техните врагове.„Още по-грижовните майки” носят продължи­телно време своята заредена оотека, до­като яйцата започнат да се излюпват. При други видове още по-грижовни женски, държат в края на коремчето си своята оо­тека до пълното излюпване на всички яйца или до появата на младите нимфи (такива видове насекоми се наричат ововипарни -живородни).

След отделяне на оотеката от тялото на женската хлебарка, яйчните жлези веднага започват да се развиват и да се формира следващата партида яйца. В този период женската хлебарка отделя обилно секс-феромон и така„напарфюмирана” чака на неговото галантно ухажване, което обик­новено завършва с копулация – бързо по-лазване върху гърба му, заемайки подхо­дящата поза и копулиране. Прието е това поведение (на парфюм пра нето, полазване-то по гърба, позата или всичко накуп) да се нарича рецепти в пост.

Физиолози-енгомолози са проучили под­робно половото поведение на хлебарките, тяхната рецептивност и редуване перио­дично на полова страст и фригидност, при което установяват, че редуването на цик­лите се управлява от ювенилния хормон -хормона на младостта. С него се управля­ва и метаморфозата. Хлебарки, на които са махнали жлезата, която продуцира ювенил­ния хормон, се превръщат в екстра ларви. Те имат признаците на нимфа 5-та възраст и зачатьците на имаго, но са стерилни.

Понастоящем за привличане на хлебарки­те с цел ограничаване на тяхното разпрос­транение, присъствие и унищожаване, се използват най-вече агрегационни феромони отделяни от индивидите на единия или двата пола за привличане на останалите индивиди към място, подходя­що захранено, копулиране и яйцеснасяне). Тесе съдържат в изпражненията, както при нимфите така и при възрастните хлебарки от двата пола. Тези хормони се отличават с това, че привличат индивитите от двата пола както възрастни, така и нимфи.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg