Примерна програма за борба с комарите -II

Отчет на числеността и контрол на ефективността от изтребителните мероприятия

1. Преимагинални стадии. Необходимо е проучванията да започнат с водоемите от различен тип, като се направи пълна характеристика на всеки един от тях- местоположение, размер, дълбочина , наличие на растителност и др. Изследванията трябва да започнат с появата на първите ларви и да завършат с края на сезона.Контролните водоеми се обследват не по-рядко от един- два пъти седмично- измерват се температуратана въздуха и водата, в различни часове на денонощието, химически състав, както и промените в числеността на ларвите в продължение на целия сезон. Числеността се отчита задължително преди и след провеждане на ларвицидни мероприятия.

2. Възрастни комари. За определяне числеността на анофелийните комари в течение на активния сезон се извършват отчети в контролни помещения-места за денуване- жилищни помещения, селскостопански сгради и др. При бариерни обработки се избират помещения в различни части от обработения район и на различно разстояние от местата на развитие на преимагиналните фази. Отчета на числеността се извършва 1- 2 пъти месечно.

3. Контрол на ефективността от обработките. Контролът на обработките с остатъчно действие включва:

А. Проверка на мащабността на обработката и влиянието на пропуснати и необработени обекти

Б. Проверка на токсичното действие на препаратите в обработените обекти- Намирането на възрастни женски комари в дневните часове- 11-15 седящи върху обработените повърхности в късен стадий на преработване на поетата кръв, свидетелства за отслабването или липса на действие на препарата.

В. Сравняване числеността на ларви в необработени и обработени водоеми

Г. Определяне възрастния състав на популацията. Намирането на женски индивиди след обработката преминали през два гонотрофически цикъла свидетелства за не добре извършено третиране.

Вредните гризачи са разпространители на различни инфекциозни и паразитни заболявания, носят риск от създаване на епидемични ситуации, както и причиняват контаминация на околната среда, вода, хранителни продукти и др. , а също така причиняват сериозни икономически щети повреждайки продукция, постройки, кабели и др. От това произтича и необходимостта от създаване на програми и стройна организация за провеждането на изтребителни мероприятия. Поради екологичната пластичност на синантропните гризачи, тяхната способност за миграция и високият им репродуктивен потенциал, за да бъде успешна борбата с тях, тя трябва да бъде проведена широкомащабно, обхващайки максимално големи площи в даденото населено място.

Каналната дератизация стои в основите на успешното снижаване на числеността на плъховете. Поради някои свои специфики тя задължително изисква висока клалификация на пест контрол операторите и много добра организация. Канализационната система на дадено населено място е постоянен биотоп за размножаване и разселване на сивия плъх, което изисква провеждане на изтребителни мероприятия поне два пъти в годината. Преди това е необходимо да бъде направено обстойно проучване и картиране на канализационната система и обследване местата с висока заселеност, което от своя срана ще помогне за по-весока ефективност на мероприятието и осъществявани на по-добър контрол на дератизационните дейности. Според статистиката трима добре обучени специалисти са способни да инспектират и зареждат с отровни примамки около 50 шахти дневно минимум.

При дератизация на по-големи населени места се изисква разделянето им на отделни райони, проучване степента на заселеност и провеждане на планирани мероприятия включващи обработка на жилищни и обществени сгради, сметища, пристанища, открити и закрити пазари за хранителни стоки, складове и тържища за фураж и зърно, производствени предприятия , особено в областта на хранително-вкусовата и месопреработвателната промишленост.

За да бъде постигната максимална ефективност е добре каналната дератизация и дератизацията на повърхността да бъдат максимално синхронизирани във времето.

4.Разходни норми при третиране на имагиналните форми

А. Мащабни третирания с Ротрин 200

ULV –техника

Разреждане 1:30 с вода или нафта, при разход на готовия разтвор 0.5л на хектар

Топър аерозол

Разреждане 1:15 с вода или нафта, при разход на готовия разтвор 2 л на хектар

Б. Мащабни третирания с ФАКТОР УЛВ

ULV –техника

Разреждане 1:20 с вода, при разход на готовия разтвор 1л на декар

В. Мащабни третирания с МИКРОЗИН

ULV –техника

Разреждане 1:12 с вода, при разход на готовия разтвор 0.5л на хектар

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg